Algemene Voorwaarde

Artikel 1: Definities

 1. Doorgaan met CVID: gevestigd te Sparrenhof 40, 6951 MB Dieren en handelend onder de naam “Doorgaan met CVID”.
 2. Klant: de persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met Doorgaan met CVID.
 3. Producten: alle waren die onderwerp zijn van een overeenkomst gesloten tussen Doorgaan met CVID en de klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Doorgaan met CVID en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Doorgaan met CVID en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Doorgaan met CVID aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Doorgaan met CVID zijn in te zien en dat ze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Doorgaan met CVID onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Doorgaan met CVID bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Doorgaan met CVID.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 1. Producten die door Doorgaan met CVID tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.

Artikel 9: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 10: Conformiteit en Garantie

 1. Doorgaan met CVID staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11: Levering en uitvoering

 1. Doorgaan met CVID zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Doorgaan met CVID kenbaar heeft gemaakt.

Contactgegevens: Doorgaan met CVID Sparrenhof 40, 6951 MB Dieren Tel.: 06-44851170 E-mail: [email protected]